Наука i оборона
УКР    ENG


Інформація для авторівВідомості для авторів журналу «Наука і оборона»

Матеріали до публікації у журналі відбираються з огляду на результати їх рецензування членами редакційної колегії або зовнішніми фахівцями. Передусім приймаються матеріали, у яких на основі виконаних автором досліджень розв’язано проблему, що має важливе оборонне значення.

Приймаються також короткі повідомлення, які містять нове розв’язання конкретної задачі, важливої для певної галузі воєнної науки, або такі, у яких викладена суть науково обґрунтованих воєнних, технічних, економічних чи технологічних розробок, спрямованих на впровадження досягнень науки у будівництво Збройних Сил, виробництво й експлуатацію військової техніки та озброєння.

Авторам — здобувачам наукових ступенів редакційна колегія рекомендує готувати статті з урахуванням вимог ВАК України до наукових публікацій у друкованих фахових виданнях.

Рукопис статті подається до журналу у двох примірниках. Сторінки мають бути пронумеровані, а рукопис підписаний авторами.

Загальний обсяг рукопису разом з графічними матеріалами не повинен бути більшим за 20 сторінок. Формат паперу — А4. На одній сторінці має бути не більш як 30 рядків та до 60 знаків (з урахуванням розділових знаків і проміжків між словами) у кожному рядку. Розмір шрифту підготовленого на комп’ютері матеріалу — 14; міжрядковий інтервал — 1,5 рядка (розмір кроку зсуву — 24). Розміри полів, мм: зліва — 30, справа — 10, зверху — 20, знизу — 25.

На першій сторінці рукопису розміщуються ім’я та прізвище автора, назва статті, анотація (не більш як 6–8 рядків) і далі текст.

Формули, символи та знаки мають бути розмічені.

Оформлюючи бібліографічний список посилань, потрібно вказати автора та назву твору, місце публікації (для книжки — місто та видавництво; для статті — назву збірника чи журналу, його номер або випуск), дату публікації, кількість сторінок у книжці або сторінки, на яких вміщено статтю.

Ілюстрації подаються окремо від тексту. Місце розташування ілюстрації позначається на лівому полі сторінки. З метою виготовлення доброякісних друкованих форм ілюстрації до статей потрібно подавати у вигляді якісних фотографій або в електронному варіанті у форматах *.tif чи *.eps.

Наприкінці рукопису наводяться відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові автора, його посада, вчений ступінь та звання, військове звання, інформація про почесні звання, інформація про найвагоміші досягнення у професійній діяльності, а також фото автора, номер телефону, службова та домашня адреси.

До редакції треба надати також електронний варіант рукопису статті, ілюстрацій та відомостей про автора, які мають повністю відповідати друкованому варіанту.

До рукопису статті додаються:

  1. рекомендація вченої ради наукової установи / вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації щодо можливої публікації роботи автора у журналі «Наука і оборона». Видання «Наука і оборона» є фаховим у галузі військових наук;
  2. документ про можливість відкритої публікації матеріалів;
  3. заява авторів про згоду щодо невиплати авторського гонорару (для скорочення витрат на видання виплата авторських гонорарів не передбачається) та про те, що підписаний і поданий до редакції варіант є остаточним та вихідним для виконання редакційно-видавничих робіт і автор може внести лише незначні (не більш як 3% обсягу статті) корективи на етапі читання ним верстки, а значні зміни в матеріалі або відкликання статті з метою перероблення її можуть здійснюватися в разі оплати автором пов’язаних з цим додаткових виробничих витрат.

Матеріали, які неохайно оформлені і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються.

Редакція не повідомляє авторів про зміни й скорочення рукопису, які мають редакційний характер.


 Rambler's Top100